• نیارق یکی از روستاهای انقلابی شهرستان نمین است که پنج شهید والا مقام راتقدیم انقلاب اسلامی نموده است.

اخبار ويژه روستا

نیارق یکی از روستاهای انقلابی شهرستان نمین است که پنج شهید والا مقام راتقدیم انقلاب اسلامی نموده است.

ايران و جهان